AEROKLUB BIAŁOSTOCKI
Zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2023.
Zostań pilotem / skoczkiem spadochronowym.
Zrealizuj marzenia!

Działalność członkowska
W dniu 12 marca 2014r Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wydał treść Satutu Aeroklubu Białostockiego


Statut Aeroklubu Białostockiego
obowiązujący od 12 marca 2014


Załącznik nr 1 do uchwały ZAB 9/2021

REGULAMIN CZŁONKOSTWA W AEROKLUBIE BIALOSTOCKIM

Mając na uwadze treść Statutu AEROKLUBU BIAŁOSTOCKIEGO przyjętego uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego z dnia 2 listopada 2013r. oraz fakt zatwierdzenia Statutu Aeroklubu Białostockiego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sygn. Akt KRS 0000091155, Zarząd Aeroklubu Białostockiego, na mocy §6 - 9 Statutu, uchwala Regulamin Członkostwa w Aeroklubie Białostockim następującej treści:

I. RODZAJE CZŁONKOSTWA
Zgodnie z zapisem w Statucie Aeroklubu Białostockiego:
1) członek zwyczajny
2) członek honorowy
3) członek wspierający
4) członek stowarzyszony

II. ZASADY PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW

Zarząd Aeroklubu Białostockiego przyjmuje na podstawie Statutu Aeroklubu Białostockiego w poczet swoich członków, osoby deklarujące realizację celów statutowych Aeroklubu Białostockiego. Prawa i obowiązki cztonków określa Statut Aeroklubu Białostockiego.
Kandydat na członka Aeroklubu Białostockiego w zależności od deklaracji, może uzyskać status członka stowarzyszonego, wspierającego lub zwyczajnego. Członek stowarzyszony na szkolenie podstawowe i członek wspierający deklarujący okresowe wsparcie może być po złożeniu deklaracji dyrektorowi Aeroklubu przyjmowany przez Prezydium Zarządu Aeroklubu drogą głosowania elektronicznego.
Deklaracja wstąpienia do Aeroklubu Białostockiego, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

1) Osoby deklarujące realizację celów statutowych Aeroklubu Białostockiego lub przystępujące do szkolenia podstawowego w Aeroklubie Białostockim, składają deklarację o przyjęcie na członka stowarzyszonego.
2) Osoby zamierzające złożyć deklarację na członka stowarzyszonego na czas określony, wnoszą na rzecz Aeroklubu Białostockiego opłatę administracyjną za deklarowany okres przynależności w wysokości ustalonej przez Zarząd AB.
3) Kadencja członka stowarzyszonego trwa do końca szkolenia podstawowego określonego w umowie.
4) Kadencja członka stowarzyszonego przyjętego na czas określony trwa do daty końcowej określonej w deklaracji.
5) Z chwilą zakończenia szkolenia podstawowego, członek stowarzyszony może złożyć deklarację o przyjęcie na członka wspierającego.
6) Członek wspierający, którego kadencja w Aeroklubie Białostockim trwa nieprzerwanie minimum 2 lata, może złożyć deklarację na członka zwyczajnego.
7) Zarząd Aeroklubu wymieniony w p. 6 okres 2 lat może wydłużyć lub skrócić.
8) Status Członka Honorowego Aeroklubu Białostockiego nadawany jest na podstawie Statutu Aeroklubu Białostockiego.

III. ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Składki członkowskie, członkowie wspierający i zwyczajni opłacają w wysokości i na zasadach określonych na każdy rok kalendarzowy przez Zarząd Aeroklubu Białostockiego.

DEKLARACJA
członkowska
Wersja archiwalna
REGULAMIN CZŁONKOSTWA W AEROKLUBIE BIAŁOSTOCKIM

Mając na uwadze treść Statutu AEROKLUBU BIAŁOSTOCKIEGO przyjętego uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego z dnia 2 listopada 2013r. oraz fakt zatwierdzenia Statutu Aeroklubu Białostockiego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sygn. Akt KRS 0000091155, Zarząd Aeroklubu Białostockiego, na mocy §6 - 9 Statutu, uchwala Regulamin Członkostwa w Aeroklubie Białostockim o następującej treści:

I. RODZAJE CZŁONKOSTWA

Zgodnie z zapisem w Statucie Aeroklubu Białostockiego mamy nastepujące rodzaje członkostwa: 
1) członek zwyczajny
2) członek honorowy
3) członek wspierający
4) członek stowarzyszony

II. ZASADY PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW
   

Zarząd Aeroklubu Białostockiego przyjmuje na podstawie Statutu Aeroklubu Białostockiego w poczet swoich cztonków, osoby deklarujące realizacjcę celów statutowych Aeroklubu Białostockiego. Prawa i obowiązki cztonków określa Statut Aeroklubu Białostockiego.
Kandydat na członka Aeroklubu Białostockiego w zależności deklaracji, może uzyskać status członka stowarzyszonego, wspierającego lub zwyczajnego. Członek stowarzyszony na szkolenie podstawowe i członek wspierający deklarujący okresowe wsparcie może być po złożeniu deklaracji dyrektorowi Aeroklubu przyjmowany przez Prezydium Zarządu Aeroklubu drogą głosowania elektronicznego.
Deklaracja wstąpienia do Aeroklubu Białostockiego, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

1) Osoby deklarujące realizację celów statutowych Aeroklubu Białostockiego lub przystępujące do szkolenia podstawowego w Aeroklubie Białostockim, składają deklarację o przyjęcie na członka stowarzyszonego.
2) Osoby zamierzające złożyć deklarację na członka stowarzyszonego na czas określony, wnoszą na rzecz Aeroklubu Białostockiego opłatę administracyjną, za deklarowany okres przynależności w wysokości ustalonej przez Zarząd AB.
3) Kadencja członka stowarzyszonego trwa do końca szkolenia podstawowego określonego w umowie, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego w którym rozpoczął to szkolenie.
4) Kadencja członka stowarzyszonego przyjętego na czas określony trwa do daty końcowej określonej w deklaracji .
5) Z chwilą zakończenia szkolenia podstawowego, nie później jednak niż z końcem roku w którym szkolenie podstawowe rozpoczął, członek stowarzyszony może złożyć deklarację o przyjęcie na członka wspierającego z przyszłym zamiarem pozostania członkiem zwyczajnym Aeroklubu Białostockiego.
6) Członek stowarzyszony, który nie złoży deklaracji wymienionej w punkcie 11.5, może złożyć deklarację czasową na dokończenie lub niezależne szkolenie, wnosząc opłatę administracyjną ustalaną przez Zarząd.
7) Członek wspierający, którego kadencja w Aeroklubie Białostockim trwa nieprzerwanie minimum 2 lata, może złożyć deklarację na członka zwyczajnego.
8) Status Członka Honorowego Aeroklubu Białostockiego nadawany jest na podstawie Statutu Aeroklubu Białostockiego.

III. ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Składki członkowskie, członkowie wspierający i zwyczajni opłacają w wysokości i na zasadach określonych na każdy rok kalendarzowy przez Zarząd Aeroklubu Białostockiego.

Wszelkie wcześniejsze informacje dotyczące członostwa, utaciły ważność z chwilą ustalenia przez Zarząd AB nowego
REGULAMNU CZŁONKOSTWA w Aeroklubie Białostockim. 
(DEKLARACJA)
 

Aktualna pogoda
CAŁA EUROPA
Statystyki
Szybowce:
Nalot w roku 2024
357:07
Najdłuższy lot w roku 2024
Wojciech Maliszewski - 07:23
Najdłuższy przelot w roku 2024
Adam Sadowski - 0 km
Najwięcej przelotów w roku 2024
Adam Fiłonowicz - 0 km